// שלום עולם
  א="",ב=!א+א,ג=!ב+א,ד=א+{},ה=ב[א++
  ],ו=ב[ח=א],ט=++ח+א,כ=ד[ח+ט],ב[
  כ+=ד[א]+(ד.ד+ד)[א]+ג[ט]+ה+ו+ב[ח]+
  כ+ה+ד[א]+ו][כ](ג[א]+ג[ח]+ב[ט
  ]+ו+ה+"('שלום עולם')")()