__
                 _/\ \
                 /' \ \ \
     __   __  ___ ___ /\_, \ \ \/'\
    /'__`\ /'__`\/' __` __`\/_/\ \ \ , <
 ___ /\ \L\.\.\ __//\ \/\ \/\ \ \ \ \ \ \\`\____
/\___\ \ \__/.\_\\____\ \_\ \_\ \_\ \ \_\ \_\ \____\
\/___/ \/__/\/_//____/\/_/\/_/\/_/ \/_/\/_/\/____/

  

aem1k

JavaScript Hacks and Creative Coding

Created by Martin Kleppe aka @aemkei.

Projects

Examples

eval(z='p="<"+"pre>"/* ,.oq#+   ,._, */;for(y in n="zw24l6k\
4e3t4jnt4qj24xh2 x/* =<,m#F^  A W###q. */42kty24wrt413n243n\
9h243pdxt41csb yz/* #K    q##H######Am */43iyb6k43pk7243nm\
r24".split(4)){/* dP   cpq#q##########b, */for(a in t=pars\
eInt(n[y],36)+/*     p##@###YG=[#######y */(e=x=r=[]))for\
(r=!r,i=0;t[a/*     d#qg `*PWo##q#######D */]>i;i+=.05)wi\
th(Math)x-= /*    aem1k.com Q###KWR#### W[ */.05,0>cos(o=\
new Date/1e3/*   .Q#########Md#.###OP A@ , */+x/PI)&&(e[~\
~(32*sin(o)*/* ,  (W#####Xx######.P^   T % */sin(.5+y/7))\
+60] =-~ r);/* #y  `^TqW####P###BP      */for(x=0;122>\
x;)p+="  *#"/* b.    OQ####x#K      */[e[x++]+e[x++\
]]||(S=("eval"/* l     `X#####D ,    */+"(z=\'"+z.spl\
it(B = "\\\\")./*      G####B" #    */join(B+B).split\
(Q="\'").join(B+Q/*     VQBP`    */)+Q+")//m1k")[x/2\
+61*y-1]).fontcolor/*     TP     */(/\\w/.test(S)&&"#\
03B");document.body.innerHTML=p+=B+"\\n"}setTimeout(z)')//
Spin the globe - Hello World 1K
(![]+[])[+!+[]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])
[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]+(!![]+[])[+
[]]+(![]+[][(![]+[])[+[]]+([![]]+[][[]])[+!+[
]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+[]]+(
!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]+(!![]+[])[+!+[]]])[!
+[]+!+[]+[+[]]]+[+!+[]]+(!![]+[][(![]+[])[+[]
]+([![]]+[][[]])[+!+[]+[+[]]]+(![]+[])[!+[]+!
+[]]+(!![]+[])[+[]]+(!![]+[])[!+[]+!+[]+!+[]]
+(!![]+[])[+!+[]]])[!+[]+!+[]+[+[]]] // ()+[]!
JSFuck - Write JS with 6 chars!
          Зв
         езда
         <bOdY
         oNLOAd=
        "Я=[];Л=
        {};Ж=!Я;З=
       !Ж;Ч=!+Я;Д=
Ч+Ч;П=З+Я;Б=Д+Ч;Ю=Ж+Я;Ф=[Ж]+Я[Я];И=П[+Ч]
  Ы=Я[Ю[+Я]+Ф[+Ч+[+Я]]+Ю[Д]+П[+Я]+П[
   Б]+И];C=Я[Я]+Я;P=Я+Л;Ь=Д+Б;Ш
     =+Ч;X=+Я;Й='';К='Й'
      H=П[X];T=Д+[X];Ы[P
     [Ь]+P[Ш]+C[Ш]+Ю[Б]+H
     +И+C[X]+P[Ь]+H+P[Ш]+И
     ](Ю[Ш]+Ю[  Д]+П[Б]+И
    +H+(Ж+Ы     )[T]+К+
    (З+Ы)        [T])(
   )">           смЕ
   р             Ти

ЗВЕЗДА СМЕРТИ - Death Star
// שלום עולם
א="",ב=!א+א,ג=!ב+א,ד=א+{},ה=ב[א++]
ו=ב[ח=א],ט=++ח+א,כ=ד[ח+ט],ב[כ+=ד[
א]+(ד.ד+ד)[א]+ג[ט]+ה+ו+ב[ח]+כ+ה+ד[א
]+ו][כ](ג[א]+ג[ח]+ב[ט]+ו+ה+"(א)")()
שלום-עולם - Hebrew JavaScript
                 E
                 = 1
               ,  z=1.07 ;
               function s(    a)
            { for(a&&(E=!E),H="",z *=
            .9,T*=.8,Y=0;2>Y;Y+=.1) {
       for   (X=0;2>X;X+=.04){for(x=y=i
      =0;99>i  &&99>=x*x+y*y;i++)t=2*x*y,x
   =  x*x-y*y+z*X -z-Z/(1-T),y=t+z*Y-z-U;(/*
  MANDELCODE=A-QUINE-BY-AEMKEI=CLICK-TO-ZOOM*/
   H  )+=" .+#"[ i%5]}H+=n}!E&&setTimeout(s
      ,99),P[  I]=H}Z=1.74909351846789013,
       U =   3.40220976e-7,onclick=s;n
            ="\n";P.textContent="<" +
             "pre id=P>\n"+P[I= "i"+
               "nnerHTML"    ]
               T /*aem1k*/
                 = -
                 2
Mandelcode - A quine, zooming into JS
 <script>  //[  =""],='"',=  ==,=== ,=+,=+
  ,=+,=+, ={}, =+,=+,=+,=+,= .+,=[] ,=[],=[]
  ,=[],=[ ],=[ ],=[],=[],=[] ,="\\" +")(",=[],
   =[],=[],=++ ++++" ",=++++ ++++++ ,=[][],((++(
   +(++++++++ (=++(+)+)++++ ++++++ "''"++"."+++
    ++++(+)++ +++"/"++".{"+ ((+))+ "}/"+++(+)+(
    +)+",'"+  "'"+++)())(  )+)()) ()</script>
// VOID - Invisible variables and code
ウ=""  ,ア=   !ウ+   ウ,ネ   =!ア   +ウ,  ホ=ウ
+{},  ヌ=ア  [ウ++  ],セ=   ア[ミ  =ウ]  ,ハ=
++ミ  +ウ,   ヘ=ホ  [ミ+ハ  ],ア[  ヘ+=  ホ[ウ
]+(ホ .ホ+ホ  )[ウ]  +ネ[ハ  ]+ヌ+  セ+ア  [ミ]+
ヘ+ヌ      +ホ[   ウ]+セ  ][ヘ]  (ネ[
ウ]+       ネ[ミ       ]+ア   [ハ]+
         セ+ヌ+      "(ウ)"
         )()  
Katakana - Translate JS into Japanese
/ㅤ/-[ㅤ=''],ᅠ=!ㅤ+ㅤ,ㅤㅤ=!ᅠ+ㅤ,ㅤᅠ=ㅤ+{},ᅠㅤ=ᅠ[ㅤ++],ᅠᅠ=ᅠ[ᅠㅤㅤ=ㅤ
],ᅠㅤᅠ=++ᅠㅤㅤ+ㅤ,ㅤㅤㅤ=ㅤᅠ[ᅠㅤㅤ+ᅠㅤᅠ],ᅠ[ㅤㅤㅤ+=ㅤᅠ[ㅤ]+(ᅠ.ㅤㅤ+ㅤᅠ)[ㅤ]+ㅤㅤ[ᅠㅤᅠ]+ᅠㅤ+ᅠᅠ+ᅠ
[ᅠㅤㅤ]+ㅤㅤㅤ+ᅠㅤ+ㅤᅠ[ㅤ]+ᅠᅠ][ㅤㅤㅤ](ㅤㅤ[ㅤ]+ㅤㅤ[ᅠㅤㅤ]+ᅠ[ᅠㅤᅠ]+ᅠᅠ+ᅠㅤ+"(ㅤ)")()
Filler - Hidden and almost invisible variables
                א
              <script>
               א ='אֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲ֤֤֧֥֤֦֣֤֥֦֤֥֦֦֤֤֥֦֦֦֤֥֤֥֤֧֤֦֥֧֦֥֤֧֥֤֥֤֤֧֥֥֧֥֣֣֣֥֥֤֥֧֥֦֣֦֧֦֦֦֧֣֥֥֥֥֥֧֣֥֥֣֧֥֤֣֤֦֥֦֦֥֧֦֣֤֦֥֦֦֥֧֧֥֥֤֣֣֥֤֥֧֦֧֧֤֣֣֥֣֥֧֥֤֧֧֦֣֧֥֧֥֤֤֧֤֤֣֣֥֣֥֤֦֦֧֥֧֥֤֤֧֦֦֤֥֥֤֥֦֧֤֥֦֧֦֣֥֥֤֦֥֧֦֥֤֤֧֥֦֥֤֥֧֥֦֥֧֣֤֥֧֥֥֦֧֤֥֥֥֥֥֥֥֧֧֥֣֥֧֣֥֤֤֥֣֧֥֤֣֣֥֥֣֤֥֣֥֥֣֤֣֣֥֥֥֤֥֣֥֧֣֤֤֥֧֤֣֦֥֥֥֤֥֥֦֦֤֥֦֤֥֧֤֤֧֥֦֥֥֦֥֦֤֥֦֤֥֤֧֥֥֤֧֥֤֧֧֥֠֡֠֠֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֡֠֠֠֡֡֡֠֠֡֡֠֡֠֡֠֡֠֠֡֡֠֡֡֠֠֠֠֠֠֠֡֡֠֠֠֡֠֠֠֠֡֡֠֠֠֠֠֡֡֡֠֠֠֠֠֡֠֠֡֡֡֠֠֡֠֠֡֡֡֡֡֠֡֡֠֠֠֠֡֡֡֡֡֡֡֡֠֠֠֠֡֠֠֠֠֡֡֠֠֠֠֠֠֡֠֡֡֡֡֠֠֡֠֠֠֠֡֠֠֠֡֠֠֠֠֠֡֠֠֠֡֠֠֠֠֡֠֡֠֠֡֡֠֠֡֡֡֡֡֠֡֡֠֡֡֡֡֡֠֡֡֠֡֡֡֡֡֡֡֡֠֡֡֡֡֡֠֡֡֡֡֡֡֡֡֠֡֡֡֡֡֠֡֠֠֠֠֡֠֡֠֡'  ב       =       ""       ,       ח
    =      !      ב      +      ב
  ,     ד     =     !     ח     +
 ב     ,     ו     =     ב     +     {
  }    ,    ה    =    '    "    '
,    ע    =    ח    [    0    ]    ,
נ    =    ח    [    1   ]    ,    ך    =
ו   [   5   ]   ,   ם   =   (   ח   .
 ד   +   ו   )   [   1   ]   ,   ף   =   ח
[  2  ]  ,  מ  =  ו  [  1  ]  ,  ס  =  ד
[  3  ]  ,  כ  =  ח  [  3  ]  ,  י  =  ד  [  1  ]
ג = נ + כ + ע + ף + נ + ם + " " , ט = ( ז =
ך + מ + ם + ס + ע + נ + ף + ך + ע + מ + נ ) [ ז ] [ ז ] , ט ( ט
(ג+ה+ט(ג+ט(ג+ה+כ+ס+ך+י+(ן="\\160")+כ+"(א)."+נ+כ+ן+"\\154"+י+ך+כ+
"(/"+(ל=".{5}(.)")+ל+ל+"/\\147,'\\\\\\\\$1$2$3')"+ה)())()+ה)())()
א The Aleph - Life out of a Single Symbol

S="\40\n";M="map";i=991;for(z
=    [          ]
;  i  ;  )z[--i]=i%30?  8
:  S  [      1  ]  ;
F=d=>  [30,1,-30  ,  -  1
]    [      M  ]  (
(  f,g,h  )=>S[0]<z  [  f
=  d          +  2
*  h[3&g+i]]&&(z[f]=z[(d  +
f  )    /        2
]  =  S  [  0],i--,F(  f
)    )    )      ,
F(32);z+=S[1]//aem1k.com/maze
Theseus - A Maze Generator and Solver
function(a,b,c,d){d+
=c;return[d<0|a&b<<d  // .##..
?a=parseInt((a|b<<c)  // .....
.toString(d=32,b=new  // .....
Date&2|1).replace('v  // .##..
',''),d):a|b<<d,a,b,  // ###.#
d]}   // tweetris  // .####
Tweetris - Play Binary Tetris

   <body text=#EE3 bgcolor=000 id=p
  style="perspective:4.0em;display:
  inline-block;padding:15%"><script>
 I=1/7;e     ='     I+=I<\
 30?I/30:     1,     p.inn\
erHTML="<     pr     e>"+B\
.replace(   /\\S/g,   function(a\
,b){retur   n\40z=I   *(1+b*b/50\
0%2)%130,   "<tt\\4   0style=dis\
play:i            nline-\
block;            transf\
orm:trans   late3d(   0,0,"+(z+b\
/17-50)+"   px)>.</   tt>"})';$$=
/\s\s+/g;   N=0;S="   ";!!+[];e=e
.replace(   $$,"");   setInterval
(e,30);B=   (S)+(p)   .outerHTML
.replace(/y.*"/,12);B=S[0]+B.substr
(0,36)+"\n"+B;'a-quine-by-@aemkei\
aem1k.com/ffconf'</script>-ffconf
ffconf - 2015 Animated Starfield
 {(.0-{}-0.)}   xXXx     =wYYw=
 ([]+!!+[])   [0.**.0]   +[([])]+
 (''+!!+'')  [0-~+!!+~-0] +([]+[]+[])+
  (8+{}+8)  [0|8.**.8|0]  +([]||[])+
(""+(0==0)+"")  [0.**.0]   +[]+''+[]+
  (0+{}+0)   [8-!!-8]   +(''||'')+
 ("("+[]+")")  [0+~~+0]   +""+''+""+
 (["xXXx"])   [0+~~+0]   +([""])+
  (')YY(')   [""+~~+""]   //-!!-\\
Symmetry - Symmetric JavaScript
############# // <pre id=p><script>l="";for(i in L=[a=8191,b=
#   #  .# // 4161,c=5981,d=5125,5493,5397,5589,d,c,b,a])l
# ### # ###.# // +=L[i].toString(2).replace(/1/g,4).replace(/
# # X  .#.# // 0/g,2)+3;l=l.split(""),w=14,x=76,X=48,e=d=k=
# # # ###.#.# // D=!setInterval(onkeydown=function(a){if(a)k=
# # # o #.#.# // a.which;else if(!e){for(l[x]=0,l[x+=d=k-37>>
# # ### #.#.# // 2||4&l[x+(o=k%2?k-38:(k-39)*w)]?4&l[x+d]?0:d
# # ......#.# // :o],e|=8&l[x],l[x]=1,l[X]&=7,h=D%4,h=h%2?h-2
# ### #.###.# // :(h-1)*w,4&l[X+h]?D++:e|=1&l[X+=h],l[X]|=8,h
#.....#.....# // =i=0;153>i;)h+=" o.\n#  x"[8&l[++i]||l[i]];
############# // p.innerHTML=h}},250)
Pac-Man - Play in < 512 Bytes


Selected Talks

Photo

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdyssoooyNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy/..` ``` ``..--/+/+yydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNy-       `   `....+mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNs.`          `` `...`/hNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN+`                `-dMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN:              `   ``-dMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN-               ` ``.:/dMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMdo`                  `.-/-hMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMNo`                  .:/:/.:hMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMN/                  `.../sms.:oNMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMo`               ``..-//:yNMMm::shMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMy.         ``..---.``.::///++oyNMMMMM+:soMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMN-         ``..---::::/+ooosydmNMMMMMMN+//+NMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMy-        `....---:://+oyhdmNNNNMMMMMMmy/-+NMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMmo       `....----::/++ohmmNNNNMMMMMMMMN/./mMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMN/     `.....``````..-::/osyhddhhddddmNd..+NMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMy`     `.--...```````` ``-:/+++/:.``./hs`oNMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNo+:.`   .---..```  `.`````.:+o:.` `:+mNNMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm:` ```----...``````:-``.``-+mN+..``:NNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmh-..`..`-::--........---....-oNMNdyyhmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMho:.  `-..``-:----..--::::::-...-+NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMNo.     ` `.-------:://///:-....-/hMMMMMMMMMh`oMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMN-       .-:------:::::--.`..--/sMMMh+yNMMh sMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMo        `.-----..........`````.-+dNm+-/dN- +MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM.        `.--...````````````````.oNMMo:.o/  +MMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM/        `....`````  ````.-:/+hmmy-:/y  oMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMs        ``..`````````   ```.-+shyydh.  dMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMy         ``````````..``````--:/yMMNmh.   /mMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMs          `````` ``````````.-oNNh+.    .+oyhhmMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMM.         `  ````````....-:ohmNd/`         `-:+sh
MMMMMMMMMMMs                `...--/ydy:
MMMMMMMMmdy-                   `.-.
MMMNy+-.
ms:                     ```

  

Contact


20XX - Martin Kleppe Ubilabs